Tämä on Mielesi Ystävän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GPDR:n mukainen tietosuojaseloste laadittu 17.5.2022

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Mielesi Ystävä 

 

y-tunnus 3241222-9

 

p.040 3757 281

 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Taija Huotari, tietosuojavastaava

 

asiakaspalvelu@mielesiystava.com

 

p.040 3757 281

 

 

3. Rekisterin nimi

 

Yrityksen asiakasrekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste- ja tarkoitus

 

Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Mielesi Ystävän ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde tai toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn, asiakassuhteen ylläpito.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakassuhteeseen ylläpitoon ja palveluihin liittyvät tiedot.

 

Tiedot asiakkaan ostamista palveluista ja laskutuksesta muodostuvat rekisterin pitäjän oman toiminnan yhteydessä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin talletettavia tietoja saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivujen yhteydenotto lomakkeella, sosiaalisen median kautta, sopimuksilta, asiakastapaamisista, sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säilytysaika

 

Laskutukseen liittyvät tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämän arkistointiajan.

 

Asiakasrekisteriin liittyvät tiedot säilytetään asiakassuhteen ajan sekä 2 kalenterivuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ellei kirjanpitolaki vaadi pidempää säilytysaikaa.

 

8.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto Eu:n ja ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös Eu:n tai Eta:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle laskutusta varten. Mielesi Ystävän laskutuspalvelu on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Mielesi Ystävä takaa, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä asiallisesti.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.

 

Sähköisesti käsiteltävät tiedot ovat salasanalla suojattu sekä tietokoneen tietoturva on varmistettu palomuurein ja salasanoin. 

 

Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain 2.henkilön toimesta.

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Asiakkaan tietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 

11. tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella asiakasrekisteriin merkityllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisteröidyt tiedot.

Asiakkaalla on oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Pyyntö tietojen tarkastuksesta osoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisterin pitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (Pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Jokaisen asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.